1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADNotitie reikwijdte en detailniveau Omgevingseffectrapportage strategische omgevingsvisie Dijk en Waard (NRD)

Dijk en Waard | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADNotitie reikwijdte en detailniveau Omgevingseffectrapportage strategische omgevingsvisie Dijk en Waard (NRD)

Burgemeester en wethouders van Dijk en Waard maken bekend dat het volgende stuk ter inzage wordt gelegd:-Notitie reikwijdte en detailniveau Omgevingseffectrapportage strategische omgevingsvisie Dijk en Waard (NRD)Het betreft de terinzagelegging op grond van de inspraakverordening Dijk en Waard en artikel 7.27 Wet milieubeheer.AanleidingDe gemeente Dijk en Waard werkt aan het opstellen van een ontwerp strategische omgevingsvisie. In deze strategische omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe zij aankijkt tegen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op de langere termijn. Daarbij gaat het om onder meer woningbouw, de opwekking van duurzame energie, infrastructuur, bedrijvigheid, de omgang met natuur, landbouw en industriële activiteiten en andere ruimtelijke thema’s waarin de gemeente een rol speelt. Het zichtjaar van de strategische omgevingsvisie is 2050. Voor een omgevingsvisie geldt een wettelijke verplichting tot het doorlopen van de procedure voor een milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Omdat de m.e.r.-plicht gekoppeld is aan een plan, namelijk de omgevingsvisie, gaat het om een zogeheten planMER. De gemeente kiest ervoor om dit planMER een omgevingseffectrapport (OER) te noemen omdat de aspecten van de leefomgeving die behandeld worden breder zijn dan die in een ‘klassiek’ planMER. Een OER sluit daarmee beter aan op de reikwijdte van de omgevingsvisie.Het OER brengt gestructureerd in beeld in welke mate de ontwerp strategische omgevingsvisie bijdraagt aan de ambities van de gemeente. Ook wordt beoordeeld of voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot effecten op de leefomgeving en of het nodig is om kaders te stellen om knelpunten te voorkomen. Daarbij wordt verder gekeken dan de ‘klassieke’ MER-thema’s als bodem, geluid en luchtkwaliteit. Ook thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie komen aan de orde. De resultaten van het OER worden vastgelegd in een eindrapport.Waar in te zienDe notitie ligt met ingang van 24 maart 2023 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en bij de receptie in de Binding, Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Voor inzage van de notitie kunt u een afspraak maken via de website www.dijkenwaard.nl of telefoonnummer 072 575 55 55.De notitie is ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente: https://omgevingsvisie.dijkenwaard.nl/visie/achtergronden-van-de-visie.Wilt u reageren?Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze kenbaar maken.Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk, deze kunt u kenbaar maken aan Burgemeester en wethouders, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. U kunt geen zienswijze indienen via e-mail.VervolgDe zienswijzen worden samengevat en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Indieners van zienswijzen worden hierover geïnformeerd. Het college betrekt de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. bij de verdere procedure.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen