1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor een verplicht fietspad aan Butterhuizenpad te Dijk en Waard

Dijk en Waard | Verkeer | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerkeersbesluit voor een verplicht fietspad aan Butterhuizenpad te Dijk en Waard

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard is op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd middels de vastgestelde Mandaatregeling Dijk en Waard.Overwegingen ten aanzien van het besluitVereiste van besluitOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.DoelstellingUit het oogpunt van:•het verzekeren van de veiligheid op de weg;•het beschermen van de weggebruikers en passagiers;•het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;•het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;is het gewenst om het Butterhuizenpad, gelegen langs de Velduil en de Boomvalk en gelegen tussen de Middenweg en Park van Luna aan te wijzen als een verplicht fietspad.Met het bovenstaande wordt de beoogde functie van het pad als een langzaam verkeersverbinding bekrachtigd en gebruik door gemotoriseerd verkeer voorkomen. MotiveringBinnen de wegenstructuur van de nieuwbouwwijk Nieuw Waard bevindt zich langs de Velduil en de Boomvalk een langzaam verkeersverbinding genaamd: Butterhuizenpad. Het Butterhuizenpad sluit aan op de Middenweg en het Park van Luna en zorgt daarmee voor een aantrekkelijke en comfortabele route voor doorgaand en lokaal fietsverkeer. Het pad kenmerkt zich grotendeels door een brede rijbaan in rood asfalt en komt daarmee overeen met de kenmerken van een verplicht fietspad. In de huidige situatie ontbreken op een groot deel de verkeersborden waardoor het pad niet rechtsgeldig is. Als gevolg hiervan komt het voor dat gemotoriseerd verkeer van het pad gebruik maakt. Met dit verkeersbesluit en het plaatsen van de verkeersborden wordt de beoogde functie van het pad als fietspad bekrachtigd en is het voor gemotoriseerd verkeer niet meer toegestaan. OverlegOvereenkomstig artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is het openbaar lichaam dat het beheer heeft over de weg gehoord.Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland. De politie adviseert positief op het besluit als het gaat om het tegengaan van gemotoriseerd verkeer. Aanvullend adviseert de politie om het pad aan te wijzen als een brom/fietspad om daarmee ook bromfietsers toe te staan. De politie is van mening dat er voor deze groep geen goede alternatieve route aanwezig is en dat daardoor de kans groot is dat zij van het pad gebruik blijven maken. De gemeente kiest er voor om vast te houden aan de landelijke maatregel dat bromfietsers binnen de bebouwde kom zoveel gebruik moeten maken van de rijbaan. Mocht blijken dat bromfietsers veelvuldig van het gebruik maken en handhaving onvoldoende soelaas biedt, wordt alsnog een brom/fietspad overwogen. BesluitOp grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:1.Het gedeelte van het Butterhuizenpad gelegen tussen de Middenweg en de fietsbrug richting de Tuimelaar in te trekken als onverplicht fietspad.2.Het Butterhuizenpad gelegen tussen de Middenweg en het Park van Luna aan te wijzen als een verplicht fietspad.Het besluit zal worden uitgevoerd, zoals in bijlage 1 is weergegeven.Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:Bijlage 1, hoofdstuk GAfbeeldingBordnummerG11OmschrijvingVerplicht fietspadBurgemeester en wethouders van Dijk en Waard,Namens deze,N.KlijnSenior beheerder ruimte,Gemeente Dijk en WaardMEDEDELINGENWilt u het besluit inzien?Het besluit ligt tot en met 17-06-2022 ter inzage. U kunt het besluit inzien zowel op de informatiebalie van het Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof 1, te Heerhugowaard als in de Binding, Bosgroet 2 te Zuid-Scharwoude.Het Gemeentehuis is dagelijks open op van 8:00 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:00 tot 20.00 uur. De Binding is dagelijks open op van 8:30 tot 17:00 uur en donderdag van 8:30 tot 20:00 uur.BezwaarAls u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Wethouders.Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit naar: Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld: •Uw naam en adres •Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt•De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing•De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft•Uw handtekeningDaarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer, e-mail en adres te vermelden.Voorlopige voorzieningDe uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx#511d80cc-d909-4563-bd85-f07fe631aee6882d93d7-b466-418e-b17e-0ac97bd385fe9. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.BIJLAGE 1

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen